ساختمان داده ها و الگوریتمها Quicksort lHoare در سال 1962 پیشنهاد کرده است -از روش تقسیم و حل (Divide & Conquer) استفاده می کند -آرایه را به صورت “در جا” (In Place)مرتب می کند –شبیه مرتب سازی درجی(Insertion Sort) است. –برخلاف (Merge Sort ) به حافظه اضافی نیاز ندارد. -پیاده سازی های سریعی که برای آن ارائه شده، باعث بکارگیری وسیع آن در عمل شده است. تقسیم و حل مثال شبه کد الگوریتم مرتب سازی آنالیز ا ...