Student Pilots Flight Manual

Student Pilots Flight Manual

این کتاب مخصوص آموزش به دانشجویان خلبانی برای هواپیماهای شخصی و ورزشی است . کلام ساده و روان در تشریح و آموزش هرچه آسان تر مفاهیم پرواز از خصوصیات این کتاب است . این کتاب از اولین پرواز تا دریافت گواهینامه مفاهیم مهمی را آموزش می دهد که مورد توجه اساتید پرواز ...