روش اسپلاین غیرچندجمله ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات...

روش اسپلاین غیرچندجمله ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات...

چکیده: در این پایان shy;نامه یک مسئله حساب تغییرات با استفاده از معادله اویلر-لاگرانژ تبدیل به مسئله مقدار مرزی می shy;شود و سپس این مسئله مقدار مرزی با استفاده از اسپلاین غیر چند جمله zwnj;ای که به درجه پنجم تقلیل می zwnj;یابد، حل می shy;شود و یک روش عددی از مرتبه شش بدست می shy;آید و ...