تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد....

تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد....

چکیده در این تحقیق به تحلیل پایداری دینامیکی کپسول بازگشتی MUSES shy;_C در نوسانات پیچشی اجباری و آزاد با استفاده از شبیه shy;سازی عددی پرداخته شده است. در ابتدا مقدمه zwnj;ای از آیرودینامیک غیردائم، ناپایداری دینامیکی کپسول shy;های بازگشتی و منشاء آن ذکر شده و تاریخچه shy;ای بر مطالعات ...